Osasto Reitti


Osasto Reitti

Palveluprosessi

Tavoitteina kuntoutuksen näkökulmasta ovat päihteettömän arjen toteutuminen, tutornuorena mahdollisesti toimiminen sekä näiden taitojen toteuttamista aikuisen tuella (Lisäksi vastuu itsestä, yhteisöstä ja toisten kunnioittamisesta)

Yksilötyö 

 • Oman ajankäytön sisäistäminen sekä hyvinvoinnin hoitaminen
 • Itsenäistymiseen ja kotiutumiseen liittyvien taitojen harjoittelun mahdollistuminen
 • Miltä päihteetön elämä vaikuttaa (Uskaltaako nuori onnistua, sietääkö häpeää, kokeeko syyllisyydentunteita tms.)
 • Psyykkisen hyvinvoinnin tarkastelua lähemmin ja siihen liittyviin ongelmakohtiin paneutumista
 • Sosiaalinen sisältö: (Nuori tutkii uudelleen sosiaalista verkostoaan – pohtii mahdollista muutosta)
 • Arjentaidot (Mikä pelottaa, mihin tarvitsee konkreettista apua)
 • Miten nuori kuvailee muutosta elämässään, arjessaan, itsessään – aikuisten sanoittaminen ja tuki sidottuina nuoren näkemykseen
 • Opiskelun, työn, työkokeilun tai työpajatoiminnan jatko itsenäisemmin

Perhetyö 

 • Perustuu yhdessä perheen kanssa tarkennettuihin haasteisiin.
 • Työskentely tähtää muutokseen, perheen sisäisen vuorovaikutuksen paranemiseen ja arjen sujumiseen.
 • Perheen tilanteen ja palvelutarpeen arviointia tehdään yhteistyössä vastaavan ohjaajan, omaohjaajan sekä perhetyöntekijän kanssa.
 • Työskentelyvaiheeseen kuuluvat väliaikapalaverit asiakassuunnitelmien muodossa (omaohjaaja, perhe, nuori sekä sosiaalityötekijä)
 • Väliaikapalavereissa arvioidaan:
  - Mikä tilanne on tässä ja nyt
  - Työn eteneminen
  - Vaikutus perheen tilanteeseen
  - Suuntaa työskentelyssä eteenpäin
 • Työskentelyvaiheessa käytössä työmenetelmät, jotka ovat nousseet esiin perheen tarpeista
 • Työskentely on intensiivistä ja arvioivaa

Pääkohdat

 • Nuori on kiinnittynyt koulunkäyntiin tai muuhun sisällöltään eteenpäin/edistävään toimintaan
 • Itsenäistymiseen/kotiutumiseen liittyvien taitojen harjoittelun mahdollistuminen
 • Käydään läpi ja tuodaan näkyväksi työskentelyn sisältö sekä asiakkaan lisääntyneet ja käyttöönsä saamat voimavarat
 • Omaohjaajatyöskentelyn tiiviyttä hieman harvennetaan ja pyritään laajempiin kokonaisuuksiin
 • Suunnataan katse tulevaan, vahvistetaan nuoren / perheen uskoa tilanteesta selviämiseen

Lähiverkosto – ja sidosryhmäyhteistyö

Sidosryhmien kanssa aloitetaan panostus tulevaan itsenäistymiseen ja siihen liittyvään tukiverkostorakenteeseen. Kartoitetaan aktiivisesti mahdollisia oheistoimijoita, joiden puoleen kääntyä itsenäisessä elämässä. Verkostojen kanssa pyritään suunnittelemaan ja suorittamaan siirtyminen itsenäiseen elämään tai kotiin riittävän tuetusti, jotta kotiutumisen aiheuttamat paineet eivät toimisi laukasimena päihteiden käytön uudelleen aloittamiselle.